اثبات مبالغ پرداختی

نام مبلغ واریز شده تاریخ
محمد 105,000 ریال 09 مرداد 1393
جمهور 130,638 ریال 09 مرداد 1393
محمدجواد 240,000 ریال 09 مرداد 1393
محمدجواد 185,000 ریال 25 تير 1393
محمد 305,000,000 ریال 21 خرداد 1393
محمد 148,150 ریال 21 خرداد 1393
محمدجواد 274,640 ریال 30 فروردين 1393
حسین 75,485 ریال 30 فروردين 1393
محمدجواد 281,128 ریال 24 فروردين 1393
محمدجواد 118,144 ریال 16 فروردين 1393

 

تاکنون مبلغ 328,426,511 ریال به کاربران پرداخت شده است